EtusivuParisuhdekoulutusTyönohjausYksityishenkilötKolumnit Työyhteisökoulutus
Becker-koulutus
Työnohjaus


Becker-koulutuksen työnohjauksella
hyviä tuloksia työ- ja yksityiselämässä


Uutta: työnohjausta pulmien ratkaisemiseksi 
myös puhelimitse ja sähköpostitse. Puh. 045 650 8720 ja 040 555 8666
info@beckerkoulutus.fi
www.beckekroulutus.fi

Hauenkalliontie 2 B 56, 02170 Espoo


Työnohjaus yhden työntekijän kanssa tai ryhmässä voi olla työn
tekemiseen liittyvien pulmien jäsentämistä ja ratkaisemista ja
työpersoonan kehittämistä. Erityisen hyödyllistä työnohjaus on
johtajille ja esimiehille, jotka voivat työnohjauksessa
keskittyä itseensä ja omiin pulmiinsa ihmisenä ja muiden johtajana.

Työnohjaus voi olla myös yksityishenkilön persoonallisuuden ja
elämäntaitojen kehittämistä, parisuhteen pulmien ja
ihmissuhdeongelmien ratkaisemista.

Työnohjaus ei ole terapiaa, vaikkakin sen vaikutukset ovat terapeuttisia.

 


Työnohjauksessa tutkitaan kahdenlaista todellisuutta: 

- reaalitodellisuutta (ympäröivää maailmaa, muun muassa työn maailmaa) 

- ohjattavan henkilökohtaista kokemustodellisuutta (sisäistä maailmaa)

Ohjauksessa selkeytyy se, miten ja missä määrin voi ja kannattaa yrittää muuttaa
reaalitodellisuutta, mutta ennen kaikkea se, miten voi vaikuttaa omaan sisäiseen
kokemustodellisuuteensa niin, ettei enää koe entisenlaisia ristiriitoja.

Työnohjauksessa ohjattava voi tutkia omaa yksilöllistä mielen rakennettaan:
arvojaan, asenteitaan, uskomuksiaan, tarpeitaan, odotuksiaan, pelkojaan,
reaktioitaan, käytösmallejaan, roolejaan, elämänsä käsikirjoitusta,
sisäistämiään työkäsityksiä ja sosiaalisen ryhmän malliaan.

Työnohjauksemme on ohjattavien ja ohjaajien toistuvista tapaamisista
koostuva järjestelmällinen, yleensä muutaman kuukauden mittainen prosessi.
Lyhyissä työnohjauksissa painopiste on ongelmanratkaisussa, pitemmissä
painottuvat taas (työ)persoonallisuuden kehittyminen, ihmisenä kasvaminen,
elämän- ja työtaitojen lisääminen ja parantaminen.

Työnohjauksessamme ikään kuin kytketään ohjattavien ja ohjaajien aivot
- joissa on valtava tieto-, kokemus-, näkökulma- ym. varasto -
yhteen yhdeksi supertietokoneeksi, jonka avulla edellytykset ongelmanratkaisuun
lisääntyvät olennaisesti. Jokainen ihmisen ongelma on melko varmasti jo
aikaisemmin ratkaistu jossakin!

Työnohjauksemme perustuu tasa-arvoiseen osallistumiseen, jossa hyödynnetään
ihmisten erilaisuus. Ohjaaja ei selvitä ohjattavan ongelmaa (kannettu vesi ei kaivossa pysy),
vaan panee tämän tekemään työn ja oivallukset itse. Jos ohjaussuhde on pitempi,
ohjaaja on mukana rakentamassa uusista näkökulmista, tiedoista  yms. "käsittelykeskusta"
ihmisen aivoihin, jotta tämän ongelmanratkaisukyky kehittyisi pysyvästi.

Työnohjauksessa käsiteltävät asiat ovat useammin tunne- ja ihmissuhdetason
kuin asiatason ongelmia. Asiatason pulmiin riittää yleensä tiedon lisääminen,
mutta tunnepulmat, esim. työmotivaation ja jaksamisen puute, henkilökemia
ja ilmapiiri, masennus, ahdistus ja huono olo vaativat syvällisempää työskentelyä
ongelmien syiden parissa.

 

Työnohjauksen tavoitteet asettaa aina ohjattava itse
tai joissakin tapauksissa työnantaja.
 

Yleistavoitteena on ohjattavan muuttumis- ja kehittymisprosessi.
Yksilöityjä tavoitteita voivat olla esimerkiksi:
 

- hyvä suhde työhön
- hyvä suhde työtovereihin
- ihmissuhdetaitojen lisääminen
- itsetuntemuksen lisääminen
- hyvä itsetunto
- osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen
- työkyvyn ylläpitäminen
- elämänlaadun parantaminen
- itsensä johtaminen
- ihmisten johtaminen
- työn laadun kohottaminen
- jaksaminen
- työelämän ja yksityiselämän tasapainottaminen
- positiivisten itsepuolustustaitojen hankkiminen
- viestinnän ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
- mielialaongelmista pääseminen
- toimiva, onnellinen parisuhde
 


Työnohjaus on luottamuksellista: siinä esiin tulleita asioita
ei paljasteta kenellekään ulkopuoliselle.

 

Hyödyt työnantajalle
Hyödyt ohjattavalle
EtusivuParisuhdekoulutusTyönohjausYksityishenkilötKolumnit Työyhteisökoulutus
Becker-koulutus